نشانه های آسیب دیدگی زانو ناشی از فعالیت های ورزشی

زانو به عنوان بزرگ ترین مفصل بدن است . زانو با ساختار پیچیده و نقش کلیدی که در تحمل وزن بدن و خم و راست کردن پا دارد فشار زیادی را تحمل می کند و به همین دلیل نسبت به ضربات و صدمات آسیب پذیر اسزانو به عنوان بزرگ ترین مفصل بدن است . زانو …

نشانه های آسیب دیدگی زانو ناشی از فعالیت های ورزشی ادامه »