منوی دسته بندی
بزن بریم

انواع بیماری های شست دست

انواع بیماری های شست دست

شست دست یکی از بزرگ ترین امتیازات فیزیکی انسان نسبت به دیگر جانداران است . انگشت شست ما اجازه می دهد اشیائ را بگیریم و به محیط اطرافمان دست بزنیم…