کمربند طبی فنردار

مهره های کمر l1 تا l5

مهره های کمر L1 تا L5 قسمت قاعده ستون مهره ها از یک ساختار پیچیده به نام قطعه مهره ای l1 تاl5 تشکیل شده است که تحت عنوان مفصل لومبوساکرال نیز شناخته می شود .این قطعه حرکتی خود به چند جزو رابط دیگر اتصال دارد و هر یک از این اجزا می تواند عامل ایجاد …

مهره های کمر l1 تا l5 ادامه »