منوی دسته بندی
بزن بریم

اهداف اصلی از کمردرد ناشی از مفصل لومبوساکرال

کمربند طبی فنردار

مهره های کمر l1 تا l5

مهره های کمر L1 تا L5 قسمت قاعده ستون مهره ها از یک ساختار پیچیده به نام قطعه مهره ای l1 تاl5 تشکیل شده است که تحت عنوان مفصل لومبوساکرال…