منوی دسته بندی
بزن بریم

بریس های اندام فوقانی کدامند ؟

کاربرد بریس در درمان

بریس نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته تا حرکت اندام را کنترل کند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد . علم درست کردن…