منوی دسته بندی
بزن بریم

بیومکانیک اندام فوقانی بدن انسان

بیومکانیک اندام فوقانی

بیومکانیک اندام فوقانی توانایی های اندام فوقانی بسیار متفاوت و تاثیرگذار می باشد.برای مثال با توجه به شباهت در ساختمان آناتومیکی بازو ساعد دست و انگشتان بین افراد مختلف یک…