منوی دسته بندی
بزن بریم

سایر شرایط و بیماری ها

انواع آسیب های مچ دست

درد مچ اغلب بر اثر کشیدگی و یا شکستگی ناشی از آسیب دیدگی های ناگهانی ایجاد می شود . اما آسیب دیدگی های بلندمدتی مانند تحت فشار قرار گرفتن مداوم…