انواع بیماری های شست دست

شست دست یکی از بزرگ ترین امتیازات فیزیکی انسان نسبت به دیگر جانداران است . انگشت شست ما اجازه می دهد اشیائ را بگیریم و به محیط اطرافمان دست بزنیم . به همین دلیل شست دست ما در معرض آسیب قرار می گیرد که در نهایت به دردناک شدن این عضو بینجامد . ما از …

انواع بیماری های شست دست ادامه »