منوی دسته بندی
بزن بریم

صافی کف پا

کاربرد کفی طبی در درمان کف پای صاف

کفی طبی برای درمان صافی کف پا است و صافی کف پا معمولا باعث ایجاد دردی می شود که از کف پا تا کمر گسترش پیدا می کند . این…