منوی دسته بندی
بزن بریم

علل درد مفصل

کمربند طبی فنردار

مهره های کمر l1 تا l5

مهره های کمر L1 تا L5 قسمت قاعده ستون مهره ها از یک ساختار پیچیده به نام قطعه مهره ای l1 تاl5 تشکیل شده است که تحت عنوان مفصل لومبوساکرال…