منوی دسته بندی
بزن بریم

موارد منع مصرف جوراب AD

جوراب واریس AD

جوراب واریس AD یکی از درمان های اولیه جهت مقابله با بیماری واریس می باشد . این خانواده از جوراب ها مانع بروز و پیشرفت بیماری واریس می شود ….