منوی دسته بندی
بزن بریم

نشانه های انحراف ستون فقراترات

انحراف ستون فقرات

علت انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز و درمان آن انحراف ستون فقرات به انحراف جانبی ستون فقرات نسبت به خظ عمودی و مستقیم آن گفته می شود .اگر از پهلو…